2 list Piotra. Dzień Pański nadejdzie

2
2 list Piotra. Tora na serce

2 list Piotra. Rozdział 1

Starajcie się ugruntować swoje powołanie i wybranie

Głównym tematem 2 listu apostoła Piotra jest fałszywa nauka jaka dotykała zbory Boże w I w n.e. Pojawiali się ludzie, którzy uzurpowali sobie prawo do bycia nauczycielami i zwodzili swoich słuchaczy zasiewając zgubny wpływ na wspólnotę wiernych.

Tematem sporów jest powtórne (drugie) przyjście Mesjasza czyli Dzień Pański.

Piotr jako naoczny świadek misji Jeszua Mesjasza oraz jako namaszczony do opieki nad zborem Bożym stoi na straży prawdziwej nauki.

Dlatego nie zaniedbam wam wciąż przypominać te sprawy, chociaż zostaliście uświadomieni i utwierdzeni w posiadanej prawdzie.
Za słuszne zaś uważam, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie, świadomy, że zwinięcie mojego namiotu jest rychłe, jak mi to i nasz Pan, Jeszua Mesjasz, ujawnił. Dołożę zaś też starań, abyście po moim odejściu stale sobie o tych sprawach przypominali.

[2P 1:12-15]

Piotr przed swoim odejściem zostawia ludowi Bożemu swoją ostatnią wolę. Apostoł jest wiarygodnym świadkiem przemienienia Jeszua Mesjasza. Był jednym z tych, którzy ujrzeli Jego objawiony majestat.

To jest Mój Syn, którego miłuję, mam w Nim upodobanie.

Takie same słowa rozległy się również w trakcie zanurzenia Jeszua przez Jana Zanurzyciela. Słowa te są nawiązaniem do Psalmu 2:7

Tyś jest moim Synem, dziś stałem się Twym Ojcem.

W następnych wersetach 2 listu Piotra, autor nawiązuje do tematu odpowiednich uprawnień do poprawnego odczytywania proroctw biblijnych. On jako naoczny świadek tych wydarzeń jest odpowiednią osobą do ujawniania prawdziwego przekazu proroctw biblijnych.

A mniej więcej w osiem dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana, i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc trzy namioty, jeden tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli.
[Łk 9:28-36]

Mamy też jeszcze mocniejsze, prorockie słowo; dobrze czynicie, jeśli zwracacie się ku niemu jak w stronę lampy świecącej w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta dzień i gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Przede wszystkim wiedzcie to, że żadnemu proroctwu Pisma nie czyni się własnego wyjaśnienia; [2P 1:19-21]

Fałszywi prorocy przedstawili zmyślone historie i mity. Greckie słowo sophismenos – podstępnie zmyślone – można też oddać jako oparte na sofistyce.

Sofistyka – określenie nurtu filozoficznego występującego w Grecji w V i IV w. p.n.e., o orientacji humanistycznej i relatywistycznej.

Piotr podaje w tych wersetach wskazówkę w jaki sposób właściwie interpretować Pismo. Słowo Boże jest wygłaszane przez ludzi pod wpływem Ducha Bożego (Ruach Ha-kodesz) i jest to zawsze orędzie pochodzące od Boga, nie zaś od człowieka.

W tym miejscu zachęcam do przeczytania artykułu na temat głosu Soboru w Nicei jako czynnika ważniejszego od głosu Boga w sposobie interpretacji Pisma.

Proroctwo Pisma nie może być interpretowane zgodnie z myśleniem wyrastającym ze starej natury człowieka. Musi być interpretowane według tego jak to Duch Boży objaśnia, czyli pod wpływem tego samego Ducha.

Mam wam jeszcze wiele do mówienia, ale teraz nie jesteście w stanie tego znosić; jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie od siebie bowiem będzie mówił, lecz powie wszystko, cokolwiek usłyszy – i oznajmi wam to, co ma przychodzić.

[J 16:13]

Jeszua posłał Ducha Świętego do wierzących aby doprowadził ich do poznania prawdy.

A zatem jeśli dana osoba nauczająca głosząc prawdę nie chce poddać swego zdania ocenie innych wierzących głosi nauki fałszywe.

Jeżeli własna interpretacja stoi wyżej nad sens jaki nadaje proroctwu Duch Boży i nie poddaje się ona krytyce słuchaczy jest to tylko dowód na mylne źródło interpretacji, którym są często własne przeżycia lub wizje.

Proroctwa zawsze muszą być wydobywaniem z nich myśli autora (egzegeza), nigdy zaś nie mogą być w nie wpisywane własne odgórne założenia (eisegeza).

Piotr stosuje te metody (egzegeza i eisegeza) na własnym przykładzie. Otrzymał on potwierdzenie proroctw zawartych w Tanach. Widział Jeszuę i Jego chwałę. Wiele proroctw wypowiedzianych w czasie pierwszego przyjścia Mesjasza wypełniło się w ziemi izraelskiej, często na jego własnych oczach.

Dlatego Piotr miał pewność, że pozostałe proroctwa odnośnie drugiego przyjścia Mesjasza wypełnią się tak samo i tym samym stają się wciąż aktualne.

Apostoł Piotr był autorytetem w sprawie interpretacji proroctwa i jemu należało ufać w całej tej sprawie.

2 list Piotra. Rozdiał 2

Temat szerzenia się nauk fałszywych proroków

Piotr zapowiada wręcz obecność fałszywych proroków jako rzeczywistość, która musi nadejść i będzie towarzyszyła zborom Bożym na ich dalszej drodze.

Pojawili się jednak w ludzie również fałszywi prorocy, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą po kryjomu zgubne rozłamy i zapierać się Władcy, który ich wykupił. Sprowadzają oni na samych siebie rychłą zgubę a wielu pójdzie za ich zniszczeniem — i przez nich droga prawdy będzie obrzucana bluźnierstwami; [2P 2:1-2]

Będą osoby, które przyswoją ich nauki i droga prawdy zostanie przez nich podeptana. Głosiciele fałszywych nauk będą to czynić z chciwości i z nieczystych egoistycznych pobudek czyli z nieodrodzonej starej natury ludzkiej.

(skoro tak), to umie Pan wyrywać pobożnych z próby, bezbożnych zaś zachowywać poskromionych na dzień sądu, szczególnie zaś tych, którzy w żądzy zepsucia idą za ciałem i pogardzają autorytetem. Zuchwali, samowolni, nie drżą, gdy bluźnią chwałom, podczas gdy aniołowie przewyższając ich siłą i mocą, nie wnoszą przeciw nim uwłaczającego sądu sprzed Pana. Ci natomiast jak nierozumne zwierzęta, urodzone z natury na schwytanie i zabicie, bluźnią temu, czego nie znają, w zagładzie ich też zostaną zgubione karząc się zapłatą niesprawiedliwości, za rozkosz uważając rozpustę za dnia, pławiąc się — jako zakały i plugawcy — w oszustwach ich współucztują z wami, oczy mając pełne cudzołożnic i nienasyconego grzechu, nęcąc niespokojne dusze, mając serce wyćwiczone w chciwości, dzieci przekleństwa. Opuszczając prostą drogę, zbłądzili i poszli drogą Balaama, syna Bosora, który pokochał zapłatę niesprawiedliwości, został jednak skarcony za własne przestępstwa; nieme, juczne bydlę, przemówiwszy ludzkim głosem, zapobiegło szaleństwu proroka.

Ci są źródłami bez wody i chmurami gnanymi przez huragan, dla nich zachowany został mrok ciemności. W przesadach pustosłowia bowiem wydając dźwięki, nęcą w żądzach ciała rozwiązłości tych, którzy ledwie uszli (ludziom) na co dzień żyjącym w błędzie, obiecując im wolność, sami są niewolnikami zepsucia; czemu bowiem ktoś został poddany, tego stał się niewolnikiem. Jeśli bowiem uciekłszy od nieczystości świata w (prawdziwym) poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa znów w nie uwikłani zostali podporządkowani, to ich stan ostateczny stał się gorszy od pierwotnego. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich treść prawdziwego przysłowia: Pies wraca do swoich wymiocin, oraz: Świnia po umyciu się — do tarzania się w błocie. [2P 2:9-22]

Piotr podaje dalej cechy takich osób. Głoszą one nauki, które żerują na starej naturze człowieka. Nauki, które w powiązaniu ze zgnitymi owocami ich własnego życia dla tych, którzy je przyjmują rodzą niewolę zepsucia.

Tak więc po owocach poznacie ich.

[Mt 7:20]

Piotr w oparciu o Tanach podaje dowody potwierdzające nadejście Dnia Pańskiego. Opisuje historię potopu oraz miast Sodomy i Gomory jako przykłady pokazujące sprawiedliwy sąd Boży. Jest to przestroga dla ludzi żyjących w przyszłości, żeby wiedli pobożne życie.

2 list Piora. Rozdział 3

Cierpliwość Boga błogosławieństwem dla wszystkich ludzi

Już za czasów Piotra byli ludzie, którzy podważali powtórne przyjście Mesjasza oraz nadejście Dnia Pańskiego (dzień sądu).

Niektórym wydaje się, że Bóg odwleka ten dzień i nie nadejdzie on szybko. Pismo podaje nam przyczynę opóźnienia nadejścia tego dnia: dzieje się tak z powodu grzechów ludzi.

Opóźnienie jest zatem skutkiem naszych (wszystkich ludzi) grzechów. Cierpliwość Boga w tym względzie to tak naprawdę Jego okazana miłość względem ludzi.

Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Adonai. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!

[Ez 18:32]

A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Adonai przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy spadnie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę w ciąży, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. [1 Tes 5:1-8]

Pamiętaj więc, w jaki sposób przyjąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i opamiętaj się. Bo jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nawet się nie dowiesz, o której godzinie cię zaskoczę.

[Ap 3:3]

Oto przychodzę jak złodziej; szczęśliwy ten, który czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodzić nago i aby nie widziano jego pohańbienia. [Ap 16:15]

Dla wszystkich wiernych Mesjaszowi i Jego nauce pozostaje nakaz gorliwości w dążeniu do pobożnego życia w sprawiedliwości na tej ziemi (zgodnie z Torą Bożą).

Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios stało się bliskie. [Mt 3:2]

O tym dniu natomiast oraz o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebiosach; ani Syn, tylko sam Ojciec. [Mt 24:36]

Albo czy lekceważysz bogactwo Jego dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nieświadomy, że dobroć Boga prowadzi cię do opamiętania?

[Rz 2:4]

Bóg dotrzymuje obietnicy, ale ze względu na ludzi chce aby każdy mógł odwrócić się od swych grzechów zanim przyjdzie Dzień Pański. Aby każdy przyszedł do nawrócenia.

Poniżej kilka fragmentów do samodzielnego przestudiowania:

  • 2P 3:10-12
  • Mt 24:1-39
  • 1 Tes 4:15-17
  • Ap 1:1
  • Ap 4:1; 20:2-7

Inne fragmenty Tanach mówiące o Dniu Pańskim:

Oto nadchodzi dzień Adonai, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. [Iz 13:9]

Abym ogłosił rok łaski Adonai i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych,

[Iz 61:2]

Lecz ów dzień należy do Wszechmocnego, Adonai Zastępów, to dzień pomsty, aby się pomścił nad swoimi wrogami! Miecz Adonai pożera, nasyca się i upaja ich krwią, gdyż Wszechmocny, Adonai Zastępów wyprawia ucztę ofiarną w ziemi północnej, nad rzeką Eufrat. [Jer 46:10]

Ach! Cóż to za dzień! Bo bliski jest dzień Adonai, a przychodzi jak zagłada od Wszechmocnego.
[Joel 1:15]

Bliski jest wielki dzień Adonai, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj! Dzień Adonai jest gorzki! Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, Dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim.

[Sof 1:14-16]

Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ług foluszników. [Mal 3:2]

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Adonai, [Mal 3:23]

Sąd Boży nadchodzi przez ogień. Kiedyś sąd nadszedł przez wodę (potop) lecz teraz nadejdzie przez ogień.

Dzień ten nazwany jest Dniem Adonai, dniem sądu i pomsty, ale także dniem zbawienia i pocieszenia.

Pismo opisuje również rolę Jeszua Mesjasza w tym dniu:

Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Ręczę i zapewniam was, kto słucha mego Słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Ręczę i zapewniam was, zbliża się godzina, a (nawet) już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, ożyją. Gdyż jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak sprawił, by i Syn miał życie sam w sobie. I powierzył Mu władzę sprawowania sądu, ponieważ jest (On) Synem Człowieczym.
[J 5:22-27]

zgodnie z tym też wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził zamieszkały świat przez Człowieka, którego ustanowił, a czego dowód przedstawił wszystkim, kiedy Go wzbudził z martwych.

[Dz 17:31]

Bo gdy poganie nie mając Prawa (Tora) z natury czynią to, co Prawo (Tora) nakazuje, oni — nie mając Prawa — sami sobie są Prawem; pokazują oni, że czyn Prawa zapisany jest w ich sercach, gdy poświadcza im to ich sumienie oraz myśli, oskarżające się między sobą lub biorące w obronę, w dniu, gdy według mojej ewangelii Bóg przez Chrystusa Jezusa sądzi ukryte sprawy ludzi.
[Rz 2:14-16]

Celem zarówno apostoła Piotra jak i Pawła (Sza’ul) jest wyraźne zachęcenie słuchaczy do zastanowienia się nad tym jakimi ludźmi powinni być:

Powinniście wieść życie święte i zbożne.

Nakaz prowadzenia świętego życia na tym świecie jest tu sprawą o wiele ważniejszą (jest kluczowe), niż skupienie uwagi na przyszłych apokaliptycznych wydarzeniach.


Tanach – Biblia hebrajska, Stare Przymierze

About the author

By admin

Szalom

Blog toranaserce.pl nie ma na celu nikogo obrażać ani potępiać. Ma raczej pokazać, że Biblia jest spójna, tłumaczy się sama i nie wymaga dodatkowych źródeł do interpretacji jej zawartości. Ma za zadanie pokazywać i zachęcać do samodzielnego studiowania słowa Bożego w oparciu o literalny sposób rozumienia i interpretacji tekstu. Bóg Izraela i władca całej ziemi przekazał na górze Synaj swoje słowa życia ludowi Izraela. Serwis toranaserce.pl ma na celu przybliżyć i ukazać czytelnikowi aktualność tamtych słów w kontekście nowego przymierza, nauki apostołów i zasad, na których poganie mogą dołączyć do kościoła Mesjasza - Króla Żydowskiego. Szukajmy zatem prawdy bo tylko prawda jest ciekawa a jej poznanie może doprowadzić nas do życia wiecznego.