Człowiek bezprawia. 2 list do Tesaloniczan 2:1-12

C
Człowiek bezprawia, czyli człowiek, który odcina się od Tory. 2 Tes 2:1-12

człowiek bezprawia według 2 listu do Tesaloniczan

Miłość nigdy się nie kończy; lecz proroctwa przeminą, języki ustaną, wiedza przeminie. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze proroctwo; gdy jednak przyjdzie to, co doskonałe cząstkowe przeminie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko; lecz gdy stałem się mężczyzną, skończyłem z tym co dziecinne. Bo teraz widzimy niejasno, w zwierciadle, ale wtedy będzie to twarzą w twarz. Teraz znam częściowo; wtedy poznam w pełni, jak i Bóg w pełni mnie poznał.

[1 Kor 3:8-12, według tłumaczenia Dawida H. Sterna]

Nadejście Dnia Pańskiego jest nierozerwalnie związane z wcześniejszym nastaniem odstępstwa i objawienia się człowieka bezprawia. Mesjasz wraz ze swoim drugim przyjściem zabije Swym tchnieniem lub Duchem owego bezbożnika, który przeznaczony jest do zguby.

Jak daleko spojrzeć, ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Od tchnienia Bożego giną, od powiewu jego gniewu niszczeją.

[Job 4:8-9, według tłumaczenia Biblii Warszawskiej]

Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika.

[Iz 11:4, według tłumaczenia Biblii Warszawskiej]

człowiek bezprawia czyli człowiek, który odcina się od tory

Człowiek, który odcina się od Tory – dosłownie człowiek bezprawia lub człowiek niegodziwości. Słowo anomia składa się z dwóch części – a (oderwany od) i nomos (prawo) natomiast w kontekście żydowskim oznacza zwykle nie prawo w znaczeniu ogólnym, ale odnosi się w szczególny sposób do Tory. Człowiek, który odcina się od Tory jest bez wątpienia bezbożny i niegodziwy. W tym miejscu Tora oznacza całość Bożego nauczania (Tora – doktryna, nauka), Boży sposób zarządzania wszechświatem – a ten ów człowiek nie chce mieć z tym nic wspólnego, odrzuca ten porządek. Jest on przeciwko Torze w najpełniejszym, najszerszym tego sensie.

Objawienie się człowieka bezprawia poprzedzi odstępstwo. Odstępstwo (albo bunt, gr. he apostasia oznacza dosłownie odstąpienie) jeszcze nie nastało i człowiek, który odcina się od Tory, który jest przeznaczony do zguby (KJV – King James Version – ma tutaj tłumaczenie: son of perdition, syn zatracenia, czyli podobnie jak w przekładach polskich), jeszcze się nie objawił. Odstępstwo, które poprzedzi Drugie Przyjście Jeszui Mesjasza (1 Tm 4:1-5), poprzedzi upadek moralny, który jest nieodłączną cechą takiego buntu (2 Tm 3:1-9).

Kim zatem jest ów człowiek (człowiek bezprawia), który odcina się od Tory? Objawi się on w swoim czasie.

A teraz wiecie, co stoi na przeszkodzie, tak aby się on objawił w swoim czasie.

[2 Tes 2:6, według tłumaczenia Dawida H. Sterna]

Niniejszy artykuł nie jest wyjaśnieniem kim jest człowiek bezprawia, czyli człowiek, który odcina się od Tory. Stara się on wyjaśnić prawdziwy sens słów człowiek bezprawia, który pozwoli zidentyfikować cechy tego niegodziwca. Te zaś cechy wyrażają się w jego sprzeciwie wobec przykazań Bożych i drogi jaką Bóg chce, aby człowiek chodził przed Nim.

Więcej na ten temat można przestudiować w poniższych fragmentach:

  • Izajasz mówi o osobniku, który sam się wywyższa (Iz 14:13-14)
  • Prorok Daniel mówi o małym rogu i obrzydliwości, która powoduje spustoszenie (Dn 7; 9; 11-12)
  • Jeszua Mesjasz mówi o fałszywych mesjaszach (Mt 24:4-28; Mk 13:5-23; Łk 21:8-28)
  • Jan z kolei mówi o anty-Mesjaszach (1 J 2:18-19; 4:3), ale i o dwóch bestiach i fałszywym proroku (Ap 11:20)

Na podstawie wybranych fragmentów komentarza Dawida H. Sterna obejmującego fragment listu do Tesaloniczan 2:1-12.

About the author

By admin

Szalom

Blog toranaserce.pl nie ma na celu nikogo obrażać ani potępiać. Ma raczej pokazać, że Biblia jest spójna, tłumaczy się sama i nie wymaga dodatkowych źródeł do interpretacji jej zawartości. Ma za zadanie pokazywać i zachęcać do samodzielnego studiowania słowa Bożego w oparciu o literalny sposób rozumienia i interpretacji tekstu. Bóg Izraela i władca całej ziemi przekazał na górze Synaj swoje słowa życia ludowi Izraela. Serwis toranaserce.pl ma na celu przybliżyć i ukazać czytelnikowi aktualność tamtych słów w kontekście nowego przymierza, nauki apostołów i zasad, na których poganie mogą dołączyć do kościoła Mesjasza - Króla Żydowskiego. Szukajmy zatem prawdy bo tylko prawda jest ciekawa a jej poznanie może doprowadzić nas do życia wiecznego.